نآرِد ز یادُم اون لحظه وانی که با تو بودُم
آتش عشق تو دامنی زد به تار و پودُم
نآرد ز یادم اون لحظه وانی که با تو بودُم
آتش عشق تو دامنی زد به تار و پودُم


وقتی‌ که توندی نگاهتُم که عاشقت بودُم
تیر نگاهت ایخورد تو قلبُم لرزی وجودُم
وقتی‌ که توندی نگاهتوم که عاشقت بودُم
تیر نگاهت ایخورد تو قلبُم لرزی وجودُم

نآرِد ز یادُم اون لحظه وانی که با تو بودُم
آتش عشق تو دامنی زد سوزوند وجودُم
نآرد ز یادم اون لحظه وانی که با تو بودُم
آتش عشق تو دامنی زد به تار و پودُم

اَرِم به صحرا مه با خود تو فصل بهاره
اَرم توی باغا اَ کُنیم گردش که گلعُزاره
اَرم به صحرا مه‌ با خود تو فصل بهاره
اَرم توی باغا اَ کنیم گردش که گلعزاره

نآرِد ز یادُم اون لحظه وانی که با تو بودُم
آتش عشق تو دامنی زد به تار و پودُم
نآرد ز یادم اون لحظه وانی که با تو بودُم
آتش عشق تو دامنی زد به تار و پودُم

ای نازنینُم ای مونس دل امید جانُم
فصل بهاره دشت لاله زاره مبر ز یادُم
ای نازنینُم ای مونس دل امید جانُم
فصل بهاره دشت لاله زاره مبر ز یادُم

متن آهنگ فصل بهار ناصر عبداللهی

نآرِد ز یادُم اون لحظه وانی که با تو بودُم
آتش عشق تو دامنی زد به تار و پودُم
نآرد ز یادُم اون لحظه وانی که با تو بودُم
آتش عشق تو دامنی زد به تار و پودُم

دریافت