زندگی در قالب اتفاقاتیست که از مشکلات امروزی به سر می رود

این یه سری از مشکلاتی از جانب برخی از بزرگتر هاست که جوون های امروزی رو قبول ندارند تنها قبول ندارند بلکه در برخی از زندگی و کار آنها دخالت می کنند.