امشب جناب آقا سروش جمشیدی مقلب به قیمت خان با جناب آقا مهران مدیری صحبت کرد

سروش در قسمت های گذشته گفته بود تو مثه قبل بازم دکور عجیب غریب زدیا خیلی دلت می خواد که بازم با این کارتون بیشتر از همیشه محبوب و معروف بشه

 جناب آقا مهران مدیری خان راجب برنامه"حالا خورشید"حرف های ناشایست زدندمهران مدیری